Doprinos pedagoške prakse

medijskim kompetencijama budućih vaspitača

Mentor: Biljana Vujasin

Student: Biljana Zlatkov

OVDE pročitajte rad u celini.

Dnevnik prakse

Mentori angažovani na potprojektu:
Viorika Paser
Biljana Vujasin
 
Studenti angažovani na potprojektu:
Ivana Nikoli
Biljana Živković
 
Doprinos pedagoške prakse razvijanju savremenih kompetencija profesije vaspitača u predškolskoj ustanovi sagledali smo iz ugla vođenja pedagoške dokumentacije
Ishod: Dnevnik pedagoške prakse – inoviran i usklađen sa novim akreditovanim Nastavnim planom i programom za smer strukovni vaspitač i vaspitač jaslenog uzrasta, na srpskom, rumunskom i romskom jeziku.
Dnevnik je koncipiran tako da omogućava sagledavanje kompetencija studenata – budućih vaspitača u pogledu osmišljavanju pojedinih aspekata organizacije života i rada u predškolskoj ustanovi (poznavanje strukture programa vaspitno-obrazovnog rada, razumevanje povezanosti ciljeva, zadataka, sadržaja, metoda i oblika rada, korišćenje didaktičkih i metodičkih principa uspešnog planiranja vasp.-obr. rada, planiranje rada u skladu sa razvojnim nivoom vaspitne grupe itd.) i vođenja pedagoške dokumentacije, u cilju sticanja ključnih kompetencija refleksivnog praktičara.
Dnevnik obuhvata  poglavlja koja prate pet hospitovanja i jednu samostalnu pedagošku praksu sa istraživačkim i opservacionim zadacima, kao i evaluacionom listom na kraju svake studentske prakse.