Psihološka priprema u sklopu projektovanja…

 
Rad predstavlja artikulaciju deset (10) psiholoških priprema u okviru projekcije usmerenih aktivnosti u oblasti UPOZNAVANJA OKOLINE. Urađeno je pet (5) psiholoških pripema za pripremnu i stariju vaspitnu grupu, tri (3) za srednju i dve (2) za mlađu vaspitnu grupu.
 
Viorika Paser, prof. mentor
 
Manda Vajenštajn, student III godine Visoke škole
 
 

Prepoznavanje, podsticanje i oslobađanje kreativnih i stvaralačkih potencijala

darovitih studenata za kreiranje matematičkih igara i igrolikih aktivnosti namenjenih razvoju početnih matematičkih  pojmova. 
 
Mentori: mr Aleksandra Mandić i dr Aleksandar Stojanović
 
Studenti koji su učestvovali u kreiranju i primeni didaktičkih igara su:
1. Mate Jelena – Igre za razvoj ideja o geometrijskim oblicima
2. Radulović Svetlana – Igre za razvoj ideja o broju
3. Rajković Nataša – Igre za razvoj ideja o broju
4. Eldena Jovanović – Igre za razvoj ideja o sabiranju i oduzimanju
5. Zdenka Hrćan – Igre za razvoj ideja o sabiranju i oduzimanju
6. Jasna Savić- Igre za razvoj ideja o sabiranju i oduzimanju
 
 
 

Istraživanje mogućnosti i kvaliteta primene verskih sadržaja…

 
Učesnici projekta:
Jovana Maksimović. Tamara Mladenović, Kristina Milošević, Dragica Đorđević i Danijel Vojnov, student koordinator u projektu.
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
 
 
 

Istraživanje stepena tolerancije i mogućnosti kulture dijaloga…

 
Učesnici projekta:
Nevena Nešić, Svetlana Krstić, Bojana Savić, Ivana Antić i Andrea Buljubašić
 
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
 

 

Uloga Jezičkog kluba u stručnom usavršavanju budućih vaspitača

Mentor: Ljiljana Kelemen
 
Ljiljana Kelemen, mentor je potprojekta na temu Uloga Jezičkog kluba u stručnom usavršavanju budućih vaspitača u okviru projekta Uloga pedagoške prakse u profesionalizaciji poziva vaspitača. U saradnji sa doc. dr Aleksandrom Gojkov Rajić pripremala je studente Jezičkog kluba za učešće za javne nastupe na brojnim promocijama knjiga i predavanjima gostujućih profesora u našoj Školi, a kao najveći deo potprojekta istakao se rad na predstavi „Novogodišnja priča“, koju su izveli studenti – učesnici potprojekta i članovi Jezičkog kluba. U periodu od 14. do18. decembra 2012. godine predstava se izvodila u objektima vršačkog vrtića i u Domu učenika srednjih škola Vršac, gde je realizovana inkluzivna radionica sa decom sa posebnim potrebama. Као krajnji rezultat rada u ovom delu podprojekta bilo je organizovanje i otvaranje izložbe dečjih radova, koji su nastali u okviru predstave, a u saradnji sa profesorima koji učestvuju u drugom projektu Škole, pod nazivom „Pretvaranje potencijala u postignuća“.
Cilj rada na ovom potprojektu sa studentima jeste razvijanje kompetencija i priprema studenata za budući poziv, za uspešno realizovanje usmerenih aktivnosti iz razvoja govora, držanje roditeljskih sastanaka i rad sa decom u inkluzivnom programu koja imaju smetnje u razvoju.
 
Studenti koji su učestvovali u potprojektu su:
  • Aleksаndrа Ivаnović, Nevenа Miljković, Nevenа Kekić, Sаnjа Vаjdа, Milenа Krnjić, Ivаn Veljković, Viorikа Turkoаne, Kаtаrinа Mаrković, Jаsminа Dregić, Eminа Stojković (studenti treće godine)
  • Eldenа Jovаnović i Miljаnа Stаnković (studentkinje druge godine)
  • Ivаnа Gаrić, Nikolinа Dopuđ, Mаrijа Prvulović, Milаn Stokić (studenti prve godine)
 
U okviru podprojekta realizovani je sledeće:
1.  Promocija knjige „Kаd se аutobus pokvаriˮ аutorа Bojаnа Kišа (10. oktobаr 2012)
2.  Predаvаnje gostujućeg profesorа dr Mihаilа I. Spаriosuа pod nаzivom  „Istorijа ne bi smelа dа se ponovi – osnovni principi nа kojimа bi trebаlo dа se temelje interkulturni odnosi u epohi globаlizаcijeˮ (Istoria n-ar mai trebui să se repete – principiile pe care ar trebui să se bazeze relaţiile interculturale în epoca globalizării); (02. novembаr 2012. godine)
3.  Promocijа knjige „Iskušenjа Homo Europeusаˮ аkаdemikа Viktorа Nojmаnа            (02. novembаr 2012. godine)
4.  Promocijа nаjnovijih izdаnjа Međunаrodnog centrа književnosti zа decu  „Zmаjeve dečje igreˮ u okviru projektа KOLIKO TOGA i promocijа knjigа nаšeg gostа, prof. dr Ivа Munćаnа iz Temišvаrа, koji nаm je predstаvio svoje dve knjige pod nаzivom: Šаkа rose − Unpumnderouă i S one strаne duge −Dincolodecurcubeu u izdаnju „Zmаjevih dečjih igаrаˮ.
5.  Promocijа knjige „Arаdsko pozorišeˮ аkаdemikа Lizike Mаriore Mihuc (06. decembаr 2012. godine)
6.     Pripremаnje i izvođenje novogodišnje predstаve zа decu pod nаzivom „Novogodišnjа pričа“ (od 14. do 18. decembrа 2012. godine)
7.  Promocijа knjige „Deltаˮ аutorа dr Miodrаgа Mаtickog (19. mаrt 2013)
8.  Predаvаnje аkаdemikа Rаdomirа V. Ivаnovićа nа temu: O sаdržаju romаnа „Tom Sojerˮ Mаrkа Tvenа i promocijа  knjige „Snovi i sudbine u nаrаtivnoj prozi Mihаilа A. Šolohovаˮ (28. mаrt 2013)
9.  Predаvаnje prof. dr Vlаdimirа Osolnikа nа teme: „Poezijа i prozа zа decu i omlаdinu u Sloveniji i Srbiji” i „Njegoš i Andrić” (11. april 2013)
 (16. mаj 2013)

 

Lik u osmehu srca mog

Projekat je realizovan tako što je Jelena Karadžić, posle više razgovora i instrukcija šta da radi na planu teorije, kako je predviđeno projektom,  donela pesme i na njima smo radili zajedno. Predočeni su joj mnogi aspekti tajne  psiholgije i filozofije stvaralaštva. Reč je o sledećim elementime:
Jezičkom karakteru poezije,
Stilskom aspektu jezika,
Fenomenu refleksivnosti i poetičnosti jezika
Slikovnosti pesničkog jezika i razlici između pesničke slike i fotografije.
 
U teorijskoj ravni upoznata  je sa smislom i značenjima Andrićeve besede O priči i pričanju, gde je mogla da vidi praktično filozofiju stvaranja velikog umetnika. O tome je napisala dve varijante eseja, čime je uvedena u polje kritike i teorije književnosti.
U okviru izveštaja prilažemo jednu pesmu  Jelene Karadžić kao dokaz napretka u radu i usvaršavanja darovitosti.
 
                                                   Jelena Karadžić
                                              Lik u osmehu srca mog
 
                                           Kad u očima kap napune boje,
                                           starost sazri u strah.
                                           Ti strepiš da se ne zaledi dah,
                                            nestaje duša tvoja.
 
                                            Ne krijem tugu, fališ mi,
                                            obasjan srećom pamtim dom.
                                            Zauvek će živeti tvoj lik,
                                             sa osmehom u srcu mom.
 
                                            Godine hrabre ne staju u stih,
                                             pukla je tanana nit.
                                            Kao topli dom  živi tvoj lik
                                             u osmehu srca mog.
 

Od dadilišta do dečjih vrtića:

 istorijsko-pedagoški pregled razvoja predškolskih ustanova na području južnog Banata
 
U okviru projekta „Od potencijala do postignuća“ , pod mentorstvom Danice Veselinov i učešćem studentkinja Jasmine Dregić, Dragane Smiljkić, Emine Stojkov, Marijane Ćalić i Božane Čikić, realizovan je rad pod nazivom „Od dadilišta do dečjih vrtića: istorijsko-pedagoški pregled razvoja predškolskih ustanova na području južnog Banata“.
Cilj rada bio je da prikažemo razvoj institucionalizovanog razvoja predškolskih ustanova, sa specifičnostima društveno-istorijskog i pedagoškog konteksta, na potrebe osnivanja prvih ustanova na području južnog Banata, a sa posebnim osvrtom na grad Pančevo i opštine Vršac i Bela Crkva.
Do finalnog rezultata, odnosno realizovanog rada, studentkinje su, počevši od oktobra meseca 2012. godine, posetile i prikupljale podatke sa više mesta: gradskih biblioteka, arhiva, predškolskih ustanova-uprava, dečjih vrtića i škola, u Pančevu, Vršcu i Beloj Crkvi. Nakon prikupljenih podataka, akcenat je stavljen na sistematizaciju i hronološko klasifikovanje prikupljenog materijala.
Svih pet studentkinja je svesrdno i neumorno radilo na ostvarivanju zamišljenog i unapred postavljenog cilja, te im se mogu uputiti sve reči hvale za postignuti rezultat.
 
IMG_3705
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dnevnik prakse

Mentori angažovani na potprojektu:
Viorika Paser
Biljana Vujasin
 
Studenti angažovani na potprojektu:
Ivana Nikoli
Biljana Živković
 
Doprinos pedagoške prakse razvijanju savremenih kompetencija profesije vaspitača u predškolskoj ustanovi sagledali smo iz ugla vođenja pedagoške dokumentacije
Ishod: Dnevnik pedagoške prakse – inoviran i usklađen sa novim akreditovanim Nastavnim planom i programom za smer strukovni vaspitač i vaspitač jaslenog uzrasta, na srpskom, rumunskom i romskom jeziku.
Dnevnik je koncipiran tako da omogućava sagledavanje kompetencija studenata – budućih vaspitača u pogledu osmišljavanju pojedinih aspekata organizacije života i rada u predškolskoj ustanovi (poznavanje strukture programa vaspitno-obrazovnog rada, razumevanje povezanosti ciljeva, zadataka, sadržaja, metoda i oblika rada, korišćenje didaktičkih i metodičkih principa uspešnog planiranja vasp.-obr. rada, planiranje rada u skladu sa razvojnim nivoom vaspitne grupe itd.) i vođenja pedagoške dokumentacije, u cilju sticanja ključnih kompetencija refleksivnog praktičara.
Dnevnik obuhvata  poglavlja koja prate pet hospitovanja i jednu samostalnu pedagošku praksu sa istraživačkim i opservacionim zadacima, kao i evaluacionom listom na kraju svake studentske prakse.

Psihološke radionice

U sredu, 15.05.2013. godine sa početkom u 10.30 časova u malom amfiteatru škole prezentovani su radovi studenata iz psihološke grupe predmeta nastali u okviru projekta Od potencijala do postignuća.

Prezentovane su sledeće teme:
  • Veštine javnog nastupa – Ana Stanojlović
  • Konflikti – Jelena Smiljanić
  • Komunikacija – Aleksandra Mitrović
  • Emocionalna inteligencija – Svetlana Krstić
Mentor projekta je doc.dr Tanja Nedimović.
IMG_3692 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3699 IMG_3705

Dobro se dobrim vraća

U okviru projekta „Pretvaranje potencijala u postignuća“ studenti treće godine Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ pripremili su predstavu za decu pod nazivom „Dobro se dobrim vraća“ koja je u dečjem vrtiću „Plavi čuperak“ izvedena 25. aprila 2013. godine  u 9:00 i 10:00 časova.
Mentor projekta je profesor mr Tomislav Suhecki.
 
U predstavi su učestvovali sledeći studenti:
Sanja Vajda – Jasna i Uspavana Lepotica;
Nevena Miljković – Veštica Hakerka;
Milena Krnjić – Dobra Vila;
Dragana Smiljkić – Ana i Pepeljuga;
Jasmina Dregić – Sara i Snežana;
Reditelji i scenaristi predstave su Sanja Vajda i Nevena Miljković.
Kostimografi: Milena Krnjić i Jasmina Dregić.
Tehničku podršku pružila je Emina Stojkov, a za muzičku podršku bila je zadužena Natalija Sipić. Jelena Žijić je bila zadužena za plakat.
 
Nakon predstave, deca su svoje utiske prenela na papir, izrazivši se likovnim sredstvima, a njihovi crteži su selekcionirani i tipizirani, a u holu Visoke škole je 12.05.2013. godine otvorena izložba dečijih radova (prikazana na fotografijama u nastavku).
P1090714 P1090715 P1090717 P1090720 P1090721 P1090724 P1090730 P1090734