Portfolio

Portfolio kao način praćenja i dokumentovanja dečjeg razvoja, pruža veoma široke mogućnosti vaspitačima da kroz portret deteta, daju kompletnu sliku roditeljima o koracima koje njihovo dete čini na putu svog odrastanja. Savremena tehnologija omogućava roditeljima, da putem bloga, steknu uvid u celokupan razvoj svoje dece.

Svrha portfolia u pedagoškoj dokumentaciji
Aktuelna reforma u predškolskoj ustanovi u fokus obrazovanja stavlja dete i proces učenja .U odnosu na te dve vrednosti programiranje kurikuluma polazi od kategorije «biti», odnosno kompetencija koje bi dete trebalo da poseduje, tokom i na kraju, vaspitno-obrazovnog programa. Ukoliko pod tim kompetencijama podrazumevamo znanja, sposobnosti i veštine koje dete gradi, razvija i stiče tokom pohađanja vrtića a koje ga čine sposobnim da odgovori zahtevima daljeg školovanja, postavlja se pitanje: kako predškolski kurikulum može na najefikasniji način podržati njihovo ostvarivanje?
Kroz ishode učenja se definiše ono što dete poseduje kroz znanja, razumevanje ili demonstriranje na kraju jedne celine učenja ili vaspitno – obrazovnog programa, što pokazuje da je gotovo nemoguće u kurikulumu definisati ishode, ukoliko se ne polazi od kompetencija. Sa druge strane, ishodi sadrže u svojoj formulaciji definisan način na koji će dete demonstrirati da li je data kompetencija stečena ili nije.
Ove kratke napomene u uzajamnoj vezi kompetencija i ishoda dovode nas do pitanja metoda rada i načina ocenjivanja kao praćenja i provere stećenih znanja, sposobnosti i veština. Ishodi koji se odnose na više nivoe mišljenja, sposobnosti i kompleksnije veštine uključuju interaktivni v.-o. rad, rešavanje problema i učenja putem delovanja. U skladu s tim, kriterijumi ocenjivanja deteta na kraju jedne celine učenja, moraju odgovarati ishodima i metodama v.-o. rada. Osnovna svrha ocenjivanja je tada, pružanje povratne informacije detetu o njegovom napredovanju kao i vaspitaču o efikasnosti podučavanja. Za tu svrhu služi pedagoška dokumentacija u kojoj se prikupljaju, beleže i na pregledan način prikazuju svi podaci koji su karakteristični i značajni za planiranje i evidenciju vaspitno-obrazovnog rada i njegovih rezultata.
Vođenje pedagoške dokumentacije uključuje različite načine beleženja zapažanja o vaspitno-obrazovnom procesu i procesu razvoja deteta. Vaspitač u dokumentovanju procesa može koristiti različite podatke prikupljene na osnovu fenomenološkog ili sistematskog posmatranja, korišćenjem instrumenata deskriptivne metode i instrumenata sopstvenog teorijskog istraživanja u praksi. Portfolio je samo jedna od načina prikupljanja podataka i dokumentovanja procesa razvoja i učenja deteta.

Termin «portfolio» potiče od francuske reči portfeulle što znači torba, hartija od vrednosti. (Krnjaja, Miškeljin, 2006.) Vrednosti u vaspitno-obrazovnom procesu predstavljaju:

  • dečji produkti
  • podaci o njihovim aktivnostima
  • toku razvoja
  • njihovim roditeljima

Portfolio predstavlja pažljivo izabranu zbirku radova o tome šta dete zna, šta može da uradi, koji se sakupljaju tokom određenog vremenskog perioda a koji su dokaz detetovih napora, uspeha, napredovanja. Portfolio se razlikuje od bilo kog drugog radnog dosijea po tome što «predstavlja zbirku najboljih radova, koje je onaj čiji je portfolio, sam izabrao, kao i po tome što portfolio predstavlja ne samo mesto za čuvanje radova nego i osnovu za samovrednovanje sopsrvenog rada i napredovanja.» (Krnjaja, Miškeljin, 2006.)
Svrha portfolia, u pedagoškoj dokumentaciji, je u tome da omogući vaspitaču i roditeljima da na osnovu materijala prate i ispituju razvoj deteta tokom vremenskog perioda, da pronalaze mogućnosti za dalje napredovanje, dobijaju povratnu informaciju o kvalitetu svog doprinosa detetovom razvoju i postavljaju nove ciljeve. Portfolio takođe obezbeđuje detetu materijal za praćenje i analiziranje sopstvenog procesa učenja i razvoja. Zbog toga portfolio ima smisla samo ako nastaje u okruženju učenja i povezan je sa aktivnostima učenja.

 Korišćena literatura: 

  1. Krnjaja, Ž., Miškeljin, L. (2006): Od učenja ka podučavanju, Lađarak, AM Graphic

1 comment to Portfolio

  • Urednik bloga

    Odlično koleginice, ali ovo je teorija… Pokušajte da potražite konkretne primere (na internetu ili literaturi ili…) vezano za osobe koje su praćene na ovaj način (pa su postale ili postaju poznate i/ili istaknute u odredjenoj oblasti nauke, umetnosti ili sl.)
    Napravite tekst za šta se sve vezuje pojam „portfolio“ i td… samo napred!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>