Stručni saradnici

Razvoj je više nego samo pojam. On se može posmatrati, procenjivati, pa donekle čak i «meriti». U tom beleženju i prikupljanju podataka, vaspitaču i roditeljima, pomažu ljudi koje su stručni za taj posao, i na taj način, unapređuje se vaspitno-obrazovni rad. Rezultati njihovog rada doprinose potpunijoj slici o detetu, koji se čuva u portfoliju. http://www.nataveljkovic.edu.rs/saradnici.htm

U stručne saradnike ubrajamo sledeće uže stručne profesije:

  • pedagoga
  • psihologa
  • defektolog-logopeda i
  • pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje
  • medicinsku sestru

Zadatak stručnog saradnika jeste da svojim stručnim znanjem i savetodavnim radom unapređuje v.-o. rad i pruža stručnu pomoć deci, roditeljima i vaspitačima po pitanjima od značaja za vaspitanje i obrazovanje. Osnovni zadatak svakog stručnog saradnika je da učestvuje u izradi godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove koji obuhvata organizaciju i oblike rada, vaspitno obrazovni rad i negu dece, redovne i prioritene zadatke ustanove, stručno usavršavanje osoblja, rad stručnih saradnika, saradnju sa porodicom i društvenom sredinom, kao i školom. http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/strucna-sluzba/

Da bi proces praćenja bio objektivniji, potreban je veći broj beležaka, radova i zapažanja. Beleške moraju biti određenog kvaliteta da bi proces analiziranja beležaka bio lakši i transparentniji. Izabrane beleške i zapažanja, koje stručni saradnik smatra da se mogu izložiti pogledima javnost i čuvaju se u portfoliju.

http://www.podaci.net/_z1/2121796/P-sonvev03v9745.html

Najvažniji događaji koji obeležavaju 2009. godinu, kada govorimo o zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju, su svakako usvajanje novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ratifikacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije. Baš ovaj zakon pokreće najveću potrebu za saradnju sa stručnjacima u tim oblastima za kojima dete sa teškoćom u razvoju ima potrebu.

http://www.velikimali.org/doc/izvestajodiskriminaciji2009VelikiMali.pdf

Uticaj informacione tehnologije na neke od oblasti dečijeg razvoja

Svi koji se profesionalno bave predškolskom decom znaju da je za predškolski period karakteristično da deca, koristeći sva svoja čula i umne sposobnosti, pokušavaju da upoznaju i shvate svet oko sebe.Tokom tog perioda ona uče kroz igru i interakciju u nekoliko međusobno povezanih dimenzija svog razvoja:

  • fizički razvoj (motorika, govorni aparat, čula, zdravlje i higijena)
  • socijalno-emocionalni razvoj (odnos prema sebi i drugima, prema okolini i osećanja)
  • kognitivni razvoj(upoznavanje materijalnog i živog sveta, logičko matematičkih struktura…)
  • razvoj komunikacije i stvaralaštva.

http://deteiracunar.blogspot.com/2009/07/11-uticaj-informacione-tehnologije-na.html

Saveti sručnjaka za roditelje i vaspitače

http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/psiholosko-pedagoski-kutak/

http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/logopedski-kutak/

http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/zdravstveni-kutak/

http://deteiracunar.blogspot.com/2009/07/12-uticaj-informacione-tehnologije-na.html

 

Korišćena literatura:

  1. Kamenov, E., 2006, Vaspitno-obrazovni rad u dečijem vrtiću, Novi Sad: Dragon

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>