Računari u v-o radu

Ovaj tekst daje osnovna uputstva studentima koji su izabrali Računare u vaspitno – obrazovnom radu kao izborni predmet u VI semestru.

Studentska aktivnost u okviru ovog predmeta zahteva aktivne konsultacije sa predavačima, ali i studentima, rad u informatičkom kabinetu, samostalan rad van škole i blagovremeno prezentovanje postignutog.

Rezultat pohadjanja ovog predmeta mogu biti dva „proizvoda“:
1. Prezentacija i seminarski rad ili
2. Niz tekstova objavljenih na ovom blogu.

Tema prezentacije, seminarskog rada i tekstova (objavljenih na blogu) mora biti u vezi sa sadržajima koji se inače izučavaju u okviru nastavnog plana naše škole. Tema bi trebalo da bude atraktivna, zanimljivo „obradjena“ i što šire posmatrana.

Osnovni obrazac kako će biti ocenjivan studentski praktičan rad (u bodovima):

Šta se ocenjuje poena
Sadržaj 20
Forma 10
Pismenost 10
Izvori 10
Rok 10
Prezentacija 30
Ostalo (prisustvo, odnos, izbor aktivnosti…) 10
Ukupno  100

Sadržaj, odnosno tema mora biti dobro odabrana (u dogovoru sa predavačem ili predavačima).
Forma u prezentaciji mora poštovati pravila data u uputstvu za izradu prezentacija, u seminarskom radu moraju se poštovati pravila data u prezentaciji pod nazivom „Seminarski rad“ i pravila o izradi diplomskog rada koja su data na kraju studentskog Informatora, dok će o formi tekstova na blogu biti više reči upravo na ovom blogu.
Pismenost se posebno odnosi na obaveznu upotrebu naših slova u tekstovima „čćšž“ što se često pojavljuje kao nedostatak u radovima, ali i na sva opštevažeća pravila pismenosti.
Korišćena literatura u prezentaciji i seminarskom radu mora biti relevantna i preporuka je da bude konsultovano što više adekvatnih izvora. Prilikom izrade tekstova na blogu neophodno je vršiti linkovanje, tj. povezivanje sa drugim sajtovima kao izvorima informacija.
Rok podrazumeva da su vaše obaveze ispunjene do završetka VI semestra.
Prezentacija je usmeni deo ispita, odnosno trenutak kada vaš rad biva publikovan.
Ostalo je merljiva, ali u izvesnoj meri i subjektivna ocena vašeg rada.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>