Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta

U procesu fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta koriste se različite metode.Izbor metoda zavisi, pre svega, od konkretnih zadataka koji se rešavaju u radu sa pojedinim grupama dece predškolskog uzrasta.Metod praktično čini način rada i primene konkretnog oblika motoričke aktivnosti.Sve metode su međusobno tesno povezane i uzajamno se dopunjuju.U radu sa decom predškolskog uzrasta . . .

Cilj i značaj fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta

Cilj fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta je pre svega, da u sistemu celokupnog vaspitanja doprinosi celovitom razvoju ličnosti, prvenstveno razvoju fizičkih, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, očuvanju i unapredjenju zdravlja, sadržajnijem i korisnijem provodjenju vremena i razvoju pozitivnih osobina ličnosti.

Fizičko vaspitanje ima poseban značaj za dečji organizam koji je u dinamičnom . . .