Prevencija – put do uspeha

Roditelji najbolje mogu da pomognu tako što neće traumirati svoje dete na bilo koji način (to je sad već druga tema šta sve spada pod tim) i pri tom mu sami pokazati primernim ponašanjem. Potrebno je da roditelji rade na sebi, da se izgrađuju u svakom smislu i da se trude da budu zrele i . . .

Ličnost maloletnih delinkvenata

Ključne reči: karakteristike ličnosti, asocijalno i antisocijalno ponašanje

Forme delinkventnog ponašanja su različite, one su međusobno povezane. Pijanstvo, upotreba narkotika, agresivnost i devijantno ponašanje čine jednu zajedničku celinu, jer uvlačenje mladih u jednu delinkventnu radnju stvara mogućnost ulaženja u drugu. Delinkventno ponašanje, mada ne toliko jako, povezano je i sa narušavanjem normi psihičkog zdravlja. Na . . .

Uticaj porodične sredine

Okruženje porodice može, pored pozitivnih vršiti i negativne uticaje u procesu formiranja svojih najmlađih članova. To se u prvom redu odnosi na one porodice koje zbog različitih uzroka nisu u stanju da odgovore svom zadatku u pogledu pravilnog vaspitanja i socijalizacije svojih najmlađih članova.Zato u nauci s pravom vlada uverenje da se objašnjenje delinkventnog ponašanja . . .

Emocionalne osobine maloletnih delinkvenata

Maloletni delikventi su emocionalno nezrele osobe koje se odlikuju nemogućnošću kontrole emocija u odnosu na socijalne zahteve. Maloletni delikventi bi hteli da odmah ostvare ono što žele i nisu u stanju da odlože svoje zahteve. U životu, emocionalno nezreli maloletni delikventi samo žele zadovoljstvo i traumatski reaguju na većinu stvarnih situacija koje deluju frustraciono.

Za . . .

Porodica i bolesti zavisnosti

Ovi problemi koji se javljaju u porodici u najvećoj meri dolaze od samog čoveka, njegovog života i ponašanja. Od kako postoje ljudi uvek je bilo onih koji su se odavali alkoholu, drogi i drugim vrstama zavisnosti. Bolesti zavisnosti veoma teško padaju svakoj vrsti porodice, a posebno za decu. Istraživanja koja su vršena pokazala su . . .

Položaj žene u porodici

Položaj žene u porodici se istorijski menjao u zavisnosti od tipa društvenog sistema i načina na koji je u određenoj kulturi definisan odnos između polova i njihovo mesto u široj zajednici. Kapitalističko društvo je najkontradiktornije klasno društvo, jer zadržava bitne principe klasne strukture, ali istovremeno proizvodi i neke posledice koje u sebi sadrže zahtev . . .

Značaj porodice u formiranju navika kod dece

Navike su načini vršenja određenih radnji, koje su se ponavljanjem ili vežbanjem učvrstile tako da pri njihovom obavljanju nije potrebno razmišljati kako ih treba izvršiti. Proces stvaranja navika odvija se po fazama. Za decu je veoma bitno da navike steknu još od ranog detinjstva, a takve navike su kulturno – higijenske, radne navike i . . .

Porodice sa poremećenom strukturom

Porodice sa poremećenom strukturom poznate su pod nazivom nepotpune porodice. Pod nepotpunim porodicama podrazumevamo takve porodice u kojima nedostaje jedan od članova male nuklearne porodice – jedan ili oba roditelja ili dete. Kao nepotpune porodice mogu se označiti:

a) porodice jednog roditelja sa detetom, odnosno decom;

b) porodice koje sačinjavaju deca bez . . .

Porodica i uticaj masovne komunikacije

Kada se kaže ili čuje pojam mas – mediji obično se misli na novine, radio i televiziju… . . .

Porodica danas

Porodica danas u svetskim razmerama doživljava stalne promene koje su koliko do juče bile naprosto nezamislive… . . .