Ličnost maloletnih delinkvenata

Ključne reči: karakteristike ličnosti, asocijalno i antisocijalno ponašanje

Forme delinkventnog ponašanja su različite, one su međusobno povezane. Pijanstvo, upotreba narkotika, agresivnost i devijantno ponašanje čine jednu zajedničku celinu, jer uvlačenje mladih u jednu delinkventnu radnju stvara mogućnost ulaženja u drugu. Delinkventno ponašanje, mada ne toliko jako, povezano je i sa narušavanjem normi psihičkog zdravlja. Na . . .

Emocionalne osobine maloletnih delinkvenata

Maloletni delikventi su emocionalno nezrele osobe koje se odlikuju nemogućnošću kontrole emocija u odnosu na socijalne zahteve. Maloletni delikventi bi hteli da odmah ostvare ono što žele i nisu u stanju da odlože svoje zahteve. U životu, emocionalno nezreli maloletni delikventi samo žele zadovoljstvo i traumatski reaguju na većinu stvarnih situacija koje deluju frustraciono.

Za . . .

Krize u porodicama „zagriženim“ alkoholom

Porodični život alkoholičara je propraćen teškim poremećajima koji su nastali usled njegovog prekomernog konzumiranja alkohola. Takve porodice prolaze kroz mnoštvo kriza koje su još veće ukoliko je pored alkoholičara i njegova žena zahvaćena ekscesivnim pijenjem, odnosno alkoholizmom. Kriza izazvana alkoholizmom suštinski se razlikuje od kriza izazvanih bilo kojim drugim stresogenim činiocima, pre svega dubokom konfuzijom . . .

Porodice sa poremećenom strukturom

Porodice sa poremećenom strukturom poznate su pod nazivom nepotpune porodice. Pod nepotpunim porodicama podrazumevamo takve porodice u kojima nedostaje jedan od članova male nuklearne porodice – jedan ili oba roditelja ili dete. Kao nepotpune porodice mogu se označiti:

a) porodice jednog roditelja sa detetom, odnosno decom;

b) porodice koje sačinjavaju deca bez . . .

Anoreksija II

Poremećaj u ishrani najčešce nastaje kao posledica držanja restriktivnih dijeta i to kod osoba koje su emocionalno i psihički osetljive . . .

Poremećaj ponašanja II

Poremećaj ponašanja pripada grupi poremećaja koji se javljaju u detinjstvu i mladosti . . .

Poremećaji ponašanja

Poremećaji ponašanja nazivaju se još i vaspitna zapuštenost, asocijalno ponašanje, delinkventno ponašanje… . . .

Kako pomoći deci sa razvojnim poremećajima

Tretman koji se primenjuje kod razvojnih poremećaja dece… . . .

Bulimija

Bulimija (bulimia nervosa) je poremećaj ishrane koji je, slično anoreksiji, psihološkog porekla… . . .

Disgrafija

Disgrafija je nesposobnost deteta da savlada veštinu pisanja… . . .