Sala za fizičko vaspitanje

Sala za vežbanje bi trebala biti odvojena od ostalih prostorija za rad.U nekim vrtićima, zbog nedostatka sale, telesno vežbanje se obavlja u sobama za rad koje su pretrpane nameštajem, tako da je nemoguće u potpunosti zadovoljiti potrebu dece za kretanjem i ostvariti ciljeve i zadatke fizičkog vaspitanja.Sala za vežbanje može poslužiti i za druge vidove . . .

Portfolio u vrtiću

Portfolio kao način praćenja i dokumentovanja dečjeg razvoja danas se sve više upotrebljava… . . .